Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer

Dag: kalenderdag;

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van goederen en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen

Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Salejano
Voltastraat 17a
8013PM Zwolle

T+31620876294 (Whatsapp)
info@salejano.nl
KVK 057687498
BTW nummer NL001136672B33

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestelling tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, wordt voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de handelaar kunnen worden ingezien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos aan hem zullen worden toegezonden.

In afwijking van het vorige lid wordt, wanneer de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden vóór de sluiting van de overeenkomst op afstand aan de consument in elektronische vorm ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Indien naast deze algemene voorwaarden tevens bijzondere product- of diensten voorwaarden van toepassing zijn, zijn de leden 2 en 3 van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de voor hem gunstigste bepaling.

Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, zullen de rest van de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden van kracht blijven en zal de betreffende bepaling onverwijld, in onderling overleg, vervangen worden door een bepaling die de strekking van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert. 

Situaties die niet door deze Algemene Voorwaarden worden gedekt, moeten worden beoordeeld "naar de geest" van deze Algemene Voorwaarden.

Eventuele onduidelijkheden met betrekking tot de interpretatie of de inhoud van een of meer bepalingen van onze Algemene Voorwaarden moeten worden geïnterpreteerd "naar de geest" van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 4 - Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod is aan verandering onderhevig. De ondernemer heeft het recht het aanbod te wijzigen en aan te passen. 

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om de consument in staat te stellen het aanbod correct te beoordelen. Indien de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

De afbeeldingen van de Producten zijn een getrouwe weergave van de aangeboden Producten. De Onderneming kan niet garanderen dat de afgebeelde kleuren exact overeenkomen met de werkelijke kleuren van de Producten.

Elk aanbod bevat informatie waaruit de consument kan opmaken welke rechten en plichten aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: de prijs, met uitzondering van de inklaringskosten en de BTW bij invoer. Deze extra kosten zijn voor rekening en risico van de klant. De post- en/of koeriersdienst maakt gebruik van de speciale verordening voor post- en koeriersdiensten bij invoer. Deze verordening is van toepassing indien de goederen worden ingevoerd in het EU-land van bestemming, wat hier het geval is. Het post- en/of koeriersbedrijf int de BTW (ook in verband met de inklaringskosten) bij de ontvanger van de goederen; de kosten van verzending, indien van toepassing; de wijze waarop de overeenkomst tot stand dient te komen en de voor de totstandkoming ervan noodzakelijke handelingen; of het herroepingsrecht al dan niet van toepassing is; de wijze van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst; de termijn voor aanvaarding van het aanbod of de termijn waarbinnen de handelaar de prijs garandeert; de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand, indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het gewone basistarief voor de gebruikte communicatietechniek; of de overeenkomst na de sluiting ervan wordt gearchiveerd en, zo ja, op welke wijze zij door de consument kan worden geraadpleegd; de wijze waarop de consument, vóór de sluiting van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte informatie kan controleren en desgewenst corrigeren; alle andere talen dan het Nederlands waarin de overeenkomst kan worden gesloten; de gedragscodes waaraan de handelaar is onderworpen en de wijze waarop de consument die gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en De minimumduur van de overeenkomst op afstand in geval van een langere transactie.

Optioneel: beschikbare maten, kleuren, materiaalsoorten.

Artikel 5 - De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de handelaar is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 

Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen om de elektronische overdracht van gegevens te beschermen en een veilige web omgeving te waarborgen. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de handelaar passende veiligheidsmaatregelen nemen.

De handelaar kan - binnen het wettelijk kader - informatie inwinnen over de vraag of de consument in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen en over al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de handelaar op grond van dit onderzoek goede redenen heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

De handelaar verstrekt de consument, samen met het product of de dienst, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, de volgende informatie

 1. het adres van de bedrijfszetel van de handelaar waar de consument met klachten terecht kan;
 1. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van zijn herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding van het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 1. de informatie over garanties en de bestaande dienst na verkoop;
 1. de in artikel 4, lid 3, van deze voorwaarden genoemde gegevens, tenzij de handelaar deze gegevens al vóór de uitvoering van de overeenkomst aan de consument heeft verstrekt; 
 1. de voorwaarden voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

In geval van een termijnovereenkomst is het bepaalde in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Elke overeenkomst wordt gesloten onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betrokken producten.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument of een vooraf door de consument en de handelaar aangewezen vertegenwoordiger het product heeft ontvangen.

Tijdens de afkoelingsperiode zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zendt hij het product met alle geleverde toebehoren en, voor zover redelijk, in de originele staat en verpakking aan de handelaar terug, conform de door de handelaar verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De kosten voor het retourneren van het product zijn voor rekening van de consument.

Indien de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, dient hij de ondernemer hiervan binnen 14 dagen na ontvangst van het product op de hoogte te stellen. De consument moet dit doen in de vorm van een schriftelijke kennisgeving/e-mail.

Nadat de consument heeft meegedeeld dat hij gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, moet hij het product binnen 14 dagen terugsturen. De consument moet bewijzen dat het geleverde product tijdig is teruggestuurd, bv. door een bewijs van verzending.

Indien de klant na afloop van de in de leden 2 en 3 bedoelde termijnen niet te kennen heeft gegeven dat hij van zijn herroepingsrecht gebruik wenst te maken, of het product niet aan de handelaar heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de handelaar dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de herroeping, terugbetalen. Voorwaarde is dat de goederen reeds bij de handelaar zijn aangekomen of dat een sluitend bewijs van de volledige terugzending kan worden overgelegd.

Artikel 8 - Uitsluiting van het herroepingsrecht

De handelaar kan de consument uitsluiten van het herroepingsrecht voor de in de leden 2 en 3 beschreven producten. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

De uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor producten

 1. die door de handelaar tot stand zijn gebracht overeenkomstig de specificaties van de consument
 1. die duidelijk persoonlijk van aard zijn
 1. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, of 
 1. die snel bederven of verouderen;
 1. waarvan de prijs onderhevig is aan schommelingen op de financiële markt waarop de handelaar geen invloed heeft;
 1. voor afzonderlijke kranten en tijdschriften;
 1. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de verzegeling door de consument is verbroken; en
 1. voor hygiëneartikelen waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. 

De uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor diensten:

1.betreffende logies, vervoer, gastvrijheid of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

 1. waarvan de levering, met uitdrukkelijke instemming van de consument, is begonnen vóór het verstrijken van de bedenktijd
 1. op weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 - De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur kunnen de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet worden verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in Btw-tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan de handelaar producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt waarop hij geen invloed heeft, met variabele prijzen aanbieden. Dit verband met schommelingen en het feit dat de vermelde prijzen adviesprijzen zijn, wordt in het aanbod vermeld.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer hiermee heeft ingestemd en:

 1. zij voortvloeien uit wettelijke bepalingen of regelingen, of 
 1. de consument het recht heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Volgens artikel 5, lid 1, van de BTW-wet van 1968 is de plaats van levering het land waar het vervoer aanvangt. In dat geval vindt de levering plaats buiten de EU dienovereenkomstig zal het post- of koeriersbedrijf de BTW bij invoer en/of de inklaringskosten van de klant vorderen. Daarom zal de ondernemer geen BTW aanrekenen. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. In geval van druk- en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product tegen een onjuiste prijs te leveren.

Artikel 10 - Naleving en garantie

De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Een door de handelaar, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de handelaar kan doen gelden.

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering schriftelijk aan de ondernemer te worden gemeld. De producten moeten in de originele verpakking en in nieuwe staat worden geretourneerd.

De garantieperiode van de Ondernemer komt overeen met de garantieperiode van de

Fabrikant. De ondernemer is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de producten.

De garantie is niet van toepassing indien:

De consument heeft de geleverde producten zelf gerepareerd en/of aangepast of door een derde laten repareren en/of aanpassen;

De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig of in strijd met de voorschriften van de ondernemer zijn behandeld en/of op de verpakking zijn behandeld;

De ondeugdelijkheid is geheel of gedeeltelijk te wijten aan voorschriften die de staat heeft uitgevaardigd of zal uitvaardigen met betrekking tot de soort of de kwaliteit van de gebruikte materialen.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. Het is de verantwoordelijkheid van de consument om juiste en volledige adresgegevens op te geven bij het plaatsen van een bestelling. Indien de door de consument opgegeven gegevens onjuist blijken te zijn en dit leidt tot het niet aankomen van het pakket, is de consument aansprakelijk voor de hierdoor ontstane schade en kosten.

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij de consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. In dat geval heeft de consument het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden en recht op een eventuele schadevergoeding.

In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Indien het niet mogelijk is een besteld product te leveren, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de levering dient op duidelijke en begrijpelijke wijze te worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Het herroepingsrecht kan niet worden uitgesloten voor vervangende artikelen. De kosten van de retourzending zijn altijd voor rekening van de consument, tenzij anders overeengekomen.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Voortzetting van de werkzaamheden: duur, beëindiging en verlenging

Planning

De consument kan de overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

De consument kan de in de vorige leden bedoelde overeenkomsten opzeggen deze te allen tijde te beëindigen en niet slechts op een bepaald tijdstip of gedurende een bepaalde periode beëindig ze ten minste op dezelfde wijze als ze door hem werden afgesloten altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de handelaar voor zichzelf heeft vastgesteld.

Uitbreiding

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is gesloten en betrekking heeft op de geregelde levering van goederen (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, kan niet stilzwijgend voor een bepaalde duur worden verlengd of vernieuwd.

In afwijking van het vorige lid kan een overeenkomst van bepaalde duur voor de periodieke verstrekking van dag- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van ten hoogste drie maanden, indien de consument het recht heeft de verlengde overeenkomst aan het einde van de verlengingsperiode op te zeggen met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten hoogste een maand.

Een overeenkomst voor bepaalde tijd betreffende de geregelde levering van goederen of de verrichting van diensten kan alleen stilzwijgend voor onbepaalde tijd worden verlengd indien de consument de mogelijkheid heeft de overeenkomst op elk moment te beëindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten hoogste één maand, die in geval van een overeenkomst voor de geregelde levering van dag- en weekbladen of tijdschriften, maar minder dan eenmaal per maand, niet langer mag zijn dan drie maanden.

Een tijdelijk contract voor de regelmatige bezorging van dag- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na afloop van een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 – Betaling

Tenzij anders is overeengekomen, worden de door de consument verschuldigde bedragen betaald binnen 7 werkdagen na het begin van de in artikel 6, lid 1, bedoelde bedenktijd. In geval van een overeenkomst betreffende de verlening van een dienst gaat deze termijn in nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in de verstrekte gegevens of de aangegeven betaling onverwijld aan de exploitant te melden.

In geval van niet-betaling door de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen het recht om alle redelijke kosten die hem vooraf zijn meegedeeld, aan de consument in rekening te brengen.

Artikel 14 - Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer binnen 7 dagen nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Bij de handelaar ingediende klachten zullen binnen een termijn van 14 dagen na de datum van ontvangst worden beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de handelaar binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat aan de geschillenbeslechtingsprocedure is onderworpen.

Een klacht schort de verplichtingen van de handelaar niet op, tenzij de handelaar schriftelijk anders aangeeft.

Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar zijn keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Zelfs als de consument in het buitenland woont.